Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójta Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMACJE OGÓLNE

Adres

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Pydynowska

tel. 23 691 40 85, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Zalewska

tel. 23 691 40 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PODSTAWOWE ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego prowadzonym w systemie teleinformatycznym, w formie aktów: urodzeń, małżeństw i zgonów.

2. Wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

1) odpisów z akt stanu cywilnego: zupełnych, skróconych i na drukach wielojęzycznych,

Odpis z aktu stanu cywilnego wprowadzonego do rejestru stanu cywilnego można uzyskać w każdym USC w Polsce (do 1.03.2015 r. - tylko w miejscu sporządzenia aktu).

Okres oczekiwania na odpis po złożeniu wniosku:

- do 7 dni roboczych- jeżeli wniosek został złożony do USC, w którym został sporządzony akt stanu cywilnego (czas na wprowadzenie aktu do rejestru),

- do 10 dni roboczych -jeżeli wniosek został złożony w innym USC niż miejsce sporządzenia aktu,

2) zaświadczeń o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

3) zaświadczeń o stanie cywilnym.

3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.

5. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 4¹ Kodeksu rodzinnego i okolicznościowego (do ślubu konkordatowego).

6. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa).

7. Wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC może nastąpić:

1) jeżeli nupturient jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiony wolności,

2) w każdej sytuacji na wniosek nupturientów - nowość od – 1.03.2015 r. Wskazane miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości.

8. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:

1) prawomocnych orzeczeń sądów,

2) prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) odpisów aktów stanu cywilnego,

4) protokołów sporządzonych przez kierowników urzędu stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,

5) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,

6) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.

9. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz wpisywanie ich do rejestru uznań.

10. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze lub odmowie przyjęcia oświadczeń o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej albo mają charakter ośmieszający.

11. Nadawanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru dziecka.

12.Występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce.

13. Dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL na podstawie akt stanu cywilnego i po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego.

14. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.

15. Prowadzenie postępowań dotyczących:

1) wpisywania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

3) sprostowania aktu stanu cywilnego,

4) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,

5) ustalenia treści aktu stanu cywilnego.

16. Przyjmowanie dokumentów, organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.

17. Wydawanie decyzji o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

18. Przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

19. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.

 

Szczegółowych informacji dot. wykonywanych zadań w USC oraz wymaganych dokumentów do załatwienia konkretnej sprawy udzielają: Kierownik i Z-ca Kierownika USC pod wskazanymi wyżej numerami telefonów, lub w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Winnicy.

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 5 marca 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 10),

4. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 1792),

5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. - Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r., poz. 1274 ze zm.)

 

> WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO

 

> OPŁATA SKARBOWA OD CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH DOKONANYCH W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

 

> Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

> Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica