Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Azbest

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne nie będące  przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania  substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające  azbest  (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury  i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby  z zawartością  azbestu),  poprzez złożenie  „Informacji   o wyrobach zawierających azbest”.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. u. z 2011r. Nr 8 poz. 31), osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładają  informację Wójtowi Gminy. 

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

1.  Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (w przypadku osób fizycznych – Wójtowi Gminy),

2.  Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wobec powyższego Wójt Gminy Winnica przypomina, że wszyscy, których dotyczy ten obowiązek, winni w terminie do 31 stycznia 2013 r. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy wymagane informacje wg załączonego wzoru.

Wzory informacji są również dostępne w Urzędzie Gminy w Winnicy przy ul. Pułtuskiej 25 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy – Referat Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,  pok. nr  9 przy ul. Pułtuskiej 25, tel. 23 691 40 25 wew. 23


Formularz do wypełnienia > pobierz (doc), pobierz (pdf)

Przykładowo wypełniony formularz > pobierz (doc), pobierz (pdf)


Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica