Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki od godz. 16.30 do godz. 17.30 będą pełnione dyżury pracowników w celu obsługi interesantów.

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2018-2027:

a) odczytanie uchwały Nr Ci.395.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

b) przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu WPF,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,

e) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2027.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie uchwały Nr Ci.396.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu,

c) przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018,

d) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
 3. Podjęciu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica.
 4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Winnica na 2018 rok.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

/-/ mgr inż. Stanisław Guzel

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica