Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE W WINNICY

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Winnica, które uczęszczają do szkół podstawowych, na bezpłatną naukę pływania. Zapisy są przyjmowane u ratowników do dnia 16.07.2018 r. (włącznie). Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr telefonu do rodziców bądź opiekuna prawnego. Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER WINNICA.

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej


POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Wójt gminy informuje o pomocy dla rolników, którzy posiadają trzodę chlewną i mają trudności ze sprzedażą żywca w związku z ogłoszeniem strefy zagrożenia (strefa niebieska) afrykańskim pomorem świń.

Wój gminy odbył rozmowy z firmą Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz Dobrosławów 43, 24-100 Puławy, która może skupować trzodę z terenu strefy niebieskiej.

Więcej informacji pod numerem (23) 69 14 092 (sekretariat Urzędu Gminy Winnica).

 

Polityka rolna a oczekiwania rolników

01

W dniu 12 grudnia 2017 r w Winnicy, pow. pułtuski odbyły się obrady 5 Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej: z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego, żuromińskiego którym przewodniczył Stanisław Guzel Przewodniczący Pułtuskiej Rady Powiatowej MIR.

W naradzie uczestniczyło ponad 70 delegatów Rad Powiatowych oraz zaproszeni goście: Mariusz Kowalewski – Wójt Gminy Winnica, Wiktor Szmulewicz - Prezes KRIR, Jan Antonowicz – członek Zarządu MIR, Witold Konarski – członek Zarządu MIR, Jan Skup – członek Zarządu MIR, Andrzej Lis – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Sławomir Błażejczyk - Dyrektor Biura MIR.

Witold Chrzanowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Edward Chmielewski – Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Mariola Kołakowska – Kierownik PT KRUS Ciechanów i Dorota Tartas, jacek Biliński – PT KRUS w Ciechanowie, Teresa Gąsiorowska – Kierownik PT KRUS w Pułtusku, Magdalena Krokwińska - Kierownik BP ARiMR w Pułtusku, Jarosław Kruszewski - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku. Janusz Sowiński – Dyrektor TUW „TUW” Biuro Regionalne w Płocku.

Prezes Krajowej Rady Izb i Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz przedstawił informacje z pracy Zarządu MIR i Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz zwrócił   uwagę na „ szanse i zagrożenia stojące Dziś i Jutro przed polskim rolnictwem,”. Przedstawił współpracę MIR w zakresie podejmowanych przez rząd i parlament działań   z zakresu rolnictwa , dotyczących między innymi :

- utrudnień i korzyści wynikających z wprowadzonej w kwietniu 2016r. ustawy o

wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych

- zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF

- potrzeby zmiany uchwały sejmiku mazowieckiego dotyczącej przedłużenia terminów

zakończenia zbioru roślin

- utrzymanie KRUS

- zmiany w systemie ubezpieczeń gospodarstw rolnych.

Ponadto omówił także wstępne założenia do PROW po 2020r .

Mariusz Kowalewski - Wójt Gminy w zaprezentował Gminę Winnica, przybliżył jej historię oraz bieżące inwestycje, które są realizowane dla poprawy życia mieszkańców oraz poprawiające efektywność ekonomiczną.

Witold Chrzanowski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Radny Sejmiku Mazowieckiego, pierwszy Prezes Ciechanowskiej Izby Rolniczej, odniósł się do działań samorządu rolniczego, a także zwrócił uwagę na najistotniejsze prace sejmiku województwa mazowieckie na rzecz rolnictwa. Zwrócił uwagę m.in. na na sprawę zakończenia terminu zbioru roślin, w kontekście tak niesprzyjających warunków atmosferycznych w bieżącym roku.

Pan Janusz Sowiński Dyrektor Biura Regionalnego TUW, przedstawił zakres ubezpieczeń w dla gospodarstw rolnych oraz omówił ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Mariola Kołakowska Kierownik PT KRUS w Ciechanowie omówiła zmiany przechodzenia rolników na emeryturę po 1 października 2017 r., sprawy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników do 16 roku życia, projektowanej ustawy o pomocnikach rolnych, następnie pracownicy KRUS w przeprowadzili szkolenie na temat: „Zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”. Zwrócono uwagę rolników do stosowania w praktyce zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym . W ocenie KRUS wielu wypadków można by uniknąć zwracając uwagę podczas prezentacji na ich przyczyny.

Po wystąpieniach gości odbyła się szeroka dyskusja. Do głównych jej tematów należały sprawy dotyczące: problemów związanych z przechodzeniem rolników na emeryturę, zasad obrotu ziemią rolniczą, rozpowszechniania się wirusa ASF oraz szkód w uprawach wyrządzanych przez dziki, bobry, sarny, łosie.

Alina Demby - Kierownik Ciechanowskiego Oddziału MIR

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica