Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Raport o stanie Gminy Winnica za rok 2018

Nabór do komisji konkursowych

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Winnica w ramach otwartych konkursów ofert.


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 13 załącznika do uchwały nr XLI/258/2014Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok


WÓJT GMINY WINNICA ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert.

W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

Z Bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Wójt Gminy Winnica będzie powoływał do danej Komisji Konkursowej dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert. Osoby wybrane do prac w Komisji Konkursowej zostaną o tym powiadomione drogą telefoniczną lub mailową.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert.
 3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 4. Akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania komisji konkursowej:

 1. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert.
 2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
 3. Proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.
 4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Winnica.

 

Komisja  konkursowa  może  działać  bez  udziału  osób  wskazanych  przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, jeżeli:

 1. Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
 2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 2 kwietnia 2015 r. (czwartek).

 

Zgłoszenie na załączonym formularzu podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Winnica (parter), w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica.

 

WÓJT GMINY WINNICA

/-/ mgr Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica